Over deze site

VNG, Stadswerk en CROW gaan in de komende tijd als kennis- en samenwerkingspartners concrete input, ervaringen en voorbeelden van gemeenten ophalen rondom maatregelen voor het gebruik van de openbare ruimte in een 1,5 meter samenleving.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

De Vereniging Nederlandse gemeenten (VNG) wordt gevormd door 355 Nederlandse gemeenten die samenwerken aan een krachtige lokale overheid. Samen vormen de gemeenten een sterk netwerk voor kennisontwikkeling en onderlinge kennisdeling, waarin met elkaar én met andere partijen wordt samengewerkt aan verbetering van de gemeentelijke uitvoering en dienst – verlening en de grote maatschappelijke en bestuurlijke opgaven die op ons afkomen.

Vereniging Stadswerk Nederland

Stadswerk is al 100 jaar lang dé vereniging van actieve gemeenten, betrokken professionals en bevlogen ondernemers in en rondom de openbare ruimte. Een excellent netwerk dat blijft werken aan oplossingen voor vraagstukken in de openbare ruimte. Het is daarmee dé plek waar de openbare ruimte aan kwaliteit wint op weg naar een Future Green City; een in alle opzichten groene en duurzame en toekomstbestendige openbare ruimte. Bij Stadswerk vertellen we niet hoe het moet, maar leer je van elkaar hoe kan. En daar profiteren alle inmiddels 17 miljoen gebruikers van de openbare ruimte dagelijks van!

CROW

CROW is in 1987 opgericht door overheden en marktpartijen en heeft meer dan 100 medewerkers. We zijn een stichting zonder winstoogmerk, maar opereren als een bedrijf met 15 zelforganiserende teams. Als kennisplatform ontwikkelen we richtlijnen, opleidingen en praktische tools voor infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en (openbaar) vervoer en voor aanbesteden en contracteren. Overheden en marktpartijen gebruiken deze bij het maken en uitvoeren van beleid en in aanbestedingstrajecten. Wij bekijken vraagstukken in samenhang en leggen verbindingen tussen werkterreinen, tussen beleid en praktijk, tussen opdrachtnemers en opdrachtgevers en tussen verleden, heden en toekomst. Samen met de sectoren werkt CROW aan een veilig en goed geregeld Nederland.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het Ministerie van BZK ondersteunt Maak Samen Ruimte.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het Ministerie van I&W ondersteunt Maak Samen Ruimte.