Over deze site

De indeling en het gebruik van de openbare ruimte in Nederland heeft altijd voor verschillende uitdagingen gestaan. Maar met de komst van COVID-19 en de daaropvolgende crisis hebben deze uitdagingen een nieuwe wending gekregen. Het is nu niet meer alleen een ruimtelijk vraagstuk, maar ook een gezondheidsissue. Het bruikbaar en leefbaar houden van deze ruimte in een samenleving waar mensen ook 1,5 meter afstand van elkaar moeten kunnen houden, is een enorme opgave. En daarom bestaat Maak Samen Ruimte.

Initiatief
Met dit initiatief bundelen VNG, Stadswerk en CROW de krachten om, in samenwerking met de Ministeries van Binnenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat, gemeenten en andere overheden te ondersteunen bij deze opgave. Elke gemeente is anders. Elke situatie is anders. Tegelijkertijd staan gemeenten ook voor vergelijkbare uitdagingen.

Daarom worden er maatregelen gedeeld die zijn toegepast bij de inrichting van de 1,5 meter samenleving. Voorbeelden van wat werkt, wat waar werkt en wat niet (meer) werkt. Ook worden er innovaties gedeeld die ter inspiratie kunnen dienen. Met deze samenwerking wordt er gewerkt aan het creëren en levend houden van een netwerk om kennis te ontwikkelen en toe te passen.

Door slim kennis te delen hoeven we het wiel niet steeds opnieuw uit te vinden. Samen maken we ruimte voor 1,5 meter!

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

De Vereniging Nederlandse gemeenten (VNG) wordt gevormd door 355 Nederlandse gemeenten die samenwerken aan een krachtige lokale overheid. Samen vormen de gemeenten een sterk netwerk voor kennisontwikkeling en onderlinge kennisdeling, waarin met elkaar én met andere partijen wordt samengewerkt aan verbetering van de gemeentelijke uitvoering en dienst – verlening en de grote maatschappelijke en bestuurlijke opgaven die op ons afkomen.

Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland

Stadswerk is al 100 jaar lang dé vereniging van actieve gemeenten, betrokken professionals en bevlogen ondernemers in en rondom de openbare ruimte. Een excellent netwerk dat blijft werken aan oplossingen voor vraagstukken in de openbare ruimte. Het is daarmee dé plek waar de openbare ruimte aan kwaliteit wint op weg naar een Future Green City; een in alle opzichten groene en duurzame en toekomstbestendige openbare ruimte. Bij Stadswerk vertellen we niet hoe het moet, maar leer je van elkaar hoe kan. En daar profiteren alle inmiddels 17 miljoen gebruikers van de openbare ruimte dagelijks van!

CROW

CROW is in 1987 opgericht door overheden en marktpartijen en heeft meer dan 100 medewerkers. We zijn een stichting zonder winstoogmerk, maar opereren als een bedrijf met 15 zelforganiserende teams. Als kennisplatform ontwikkelen we richtlijnen, opleidingen en praktische tools voor infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en (openbaar) vervoer en voor aanbesteden en contracteren. Overheden en marktpartijen gebruiken deze bij het maken en uitvoeren van beleid en in aanbestedingstrajecten. Wij bekijken vraagstukken in samenhang en leggen verbindingen tussen werkterreinen, tussen beleid en praktijk, tussen opdrachtnemers en opdrachtgevers en tussen verleden, heden en toekomst. Samen met de sectoren werkt CROW aan een veilig en goed geregeld Nederland.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ondersteunt Maak Samen Ruimte

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ondersteunt Maak samen Ruimte