Evaluatie maatregelen in 1,5 meter samenleving

Op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaat Maak Samen Ruimte de maatregelen evalueren die CROW heeft opgehaald in het kader van de stedelijke mobiliteit in de 1,5 meter samenleving. Daarbij worden ook andere maatregelen betrokken die de decentrale overheden hebben getroffen.

CROW en Maak Samen Ruimte richten zich beide op de openbare ruimte en het versterken van de rol van de decentrale overheden. De evaluatie wordt de komende weken uitgevoerd, de resultaten gedeeld via Maak Samen Ruimte.

In opdracht van het ministerie van IenW is CROW al in april 2020 gestart met het ophalen en publiceren van maatregelen in het kader van de stedelijke mobiliteit in de 1,5 meter samenleving. Het doel was om gemeenten tijdig te voorzien van een pakket van mobiliteitsmaatregelen, de toepassing ervan te stimuleren, effecten te monitoren en te communiceren over de resultaten. De publicatie vind je hier.

In ‘Maak Samen Ruimte’ bundelen VNG, Stadswerk en CROW de krachten om – samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken – gemeenten en andere overheden te ondersteunen bij het bruikbaar en leefbaar houden van de openbare ruimte in een samenleving waar mensen 1,5 meter afstand van elkaar moeten kunnen houden. Het gaat daarbij om de belangrijke functies van de openbare ruimte: verblijven, vermaken, vermarkten en verplaatsen.

Wegwijs in coronatijden

Renske Steenbergen is programmamanager Transitiefase Coronacrisis bij de VNG. Een wat theoretische klinkende functienaam voor een programma dat juist wil ingrijpen op de dagelijkse werkelijkheid van gemeenten. Wat kan de VNG doen om gemeenten te helpen in de coronacrisis en hen voor te bereiden op de periode die daarop volgt? En hoe gaat de gemeente met die nieuwe werkelijkheid om; bijvoorbeeld als het gaat om de anderhalvemetersamenleving?

Lees het volledige artikel in VNG Realisatie e-magazine hier.

De buitenruimte is de basis voor buitengeluk, ook in een 1,5-meter samenleving

De 1,5-meter samenleving kwam op stel en sprong. Een uitdaging voor burgers, bedrijven, maar ook voor gemeenten. Hoe ga je met deze uitdaging om? CROW Levende Stad gaat in gesprek met Winnifred Blokland (Beleidsadviseur Beheer Buitenruimte) en Ellen Breider (Interim Afdelingshoofd van de afdeling Wijk- en Beheermanagement) van de gemeente Zwolle om het te hebben over de gevolgen van de genomen maatregelen en de toekomst van de buitenruimte.

Lees hier het hele artikel (PDF).

Post-corona: Massaal op de Fiets?

FIeters in Nederland

Op donderdag 15 oktober gaat de Fietscommunity 2.0 met u én een aantal experts in gesprek over de toekomst van fietsen in het post-corona tijdperk.

Tijdens deze online bijeenkomst komen verschillende vragen aan bod over het toekomstig gebruik van de fiets. Blijven we meer thuiswerken en vaker de auto gebruiken? Vervangt de fiets het ov volledig? Kortom; gaan we massaal op de fiets, of juist niet? Hierover zullen de experts Ori Rubin (Universiteit van Amsterdam), Matthijs de Haas (KiM) en Niels van Oort (Smart Public Transport Lab TU Delft) hun inzichten geven.

Vanaf 14.45 in de online inloop. Klik hier voor meer informatie en om u aan te melden.

Tijdelijke Corona-verkeersmaatregelen langer geldig zonder verkeersbesluit

Vanwege Corona hebben gemeenten vaak tijdelijke verkeersmaatregelen genomen. Tot vier maanden is daar geen verkeersbesluit voor nodig. Die termijn is nu verlengd tot zes maanden.

Tijdelijke inrijverboden, het omzetten van fietspad naar voetpad of het aanbrengen van tijdelijke loopstroken op de rijbaan. Maatregelen die gemeenten kunnen inzetten om het voetgangers en fietsers mogelijk te maken 1,5 meter afstand aan te houden.

Voor tijdelijke verkeersmaatregelen hoeft een gemeente geen verkeersbesluit te nemen. Volgens artikel 34 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) is een verkeersbesluit namelijk niet nodig als de maatregel genomen wordt vanwege dringende omstandigheden van voorbijgaande aard. Na die vier maanden is wel een verkeersbesluit nodig, volgens artikel 37 BABW.

De VNG heeft echter aangegeven dat deze vier maanden voor gemeenten in deze crisis veelal onvoldoende is om na vier maanden dergelijk verkeersbesluiten in orde te kunnen maken.

Daarom is nu in het BABW de termijn uit artikel 37 BABW van vier maanden waarna een verkeersbesluit noodzakelijk verlengd tot zes maanden, aldus een mededeling in het Staasblad. De verlenging geldt alleen voor tijdelijke maatregelen die zijn getroffen tussen 16 maart 2020 en 1 juli 2020.

Dit geeft wegbeheerders meer tijd om alsnog een verkeersbesluit te nemen voor verkeersmaatregelen die zijn getroffen in het kader van de COVID-19-crisis.

Voor tijdelijke verkeersmaatregelen die na 1 juli worden getroffen blijft de huidige termijn van vier maanden gelden.

Meerderheid Nederlanders vindt afstand houden in verkeer belangrijk

De meerderheid van de verkeersdeelnemers in Nederland vindt het belangrijk om afstand tot elkaar te houden in het verkeer. Toch vinden veel mensen het lastig om anderhalve meter afstand te bewaren in verschillende verkeerssituaties. Dat blijkt uit onderzoek van Stichting TeamAlert, de Fietsersbond, ANWB en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Nederland is vanaf juni langzamerhand ‘van het slot’ gegaan, met de 1,5 meter maatregel als belangrijke richtlijn. Deze maatregel geldt ook in het verkeer: mensen moeten afstand houden in de auto, trein of bus, tijdens het fietsen en op de stoep. Dit zorgt voor allerlei uitdagingen, bijvoorbeeld op drukke fietsroutes of bij kruispunten waar veel verkeersdeelnemers tegelijk staan te wachten. Wegbeheerders nemen verschillende maatregelen, om zoveel mogelijk de anderhalve meter afstand te kunnen waarborgen. TeamAlert, de Fietsersbond, ANWB en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat deden onderzoek naar het draagvlak van dergelijke maatregelen onder de verkeersdeelnemers.

Uit het kwantitatieve onderzoek met bijna duizend deelnemers, komt naar voren dat de meerderheid van de ondervraagden het belangrijk vindt om afstand te houden in het verkeer. Ook schat een meerderheid dat de kans klein is dat men ziek wordt wanneer de anderhalve meter afstand in het verkeer niet kan worden gewaarborgd. Desondanks vermijdt de meerderheid drukke plekken en verkeerssituaties, zoals drukke fietspaden en wandelroutes.

Veel draagvlak voor meeste maatregelen
In het onderzoek werd aan de deelnemers acht maatregelen voorgesteld voor het houden van anderhalve meter afstand in het verkeer. Voorbeelden daarvan zijn drukke fietspaden en straten eenrichtingsverkeer maken of het verbeteren van de doorstroming voor fietsers bij stoplichten. Over het algemeen is de meerderheid van de deelnemers positief over voorgestelde maatregelen. Twee maatregelen, een tijdelijke verschuiving van de functie van rijbaan of fietspad en het verlagen van de snelheid naar 30 km/u, kunnen op minder draagvlak rekenen.

De resultaten van het onderzoek laten zien dat voor het draagvlak van de maatregelen het belangrijk is dat mensen de noodzaak ervan inzien om anderhalve meter afstand te houden. Daarnaast hangt de inschatting van het gedrag van andere weggebruikers sterk samen met het draagvlak voor de maatregelen. Om meer draagvlak voor de verkeersmaatregelen te krijgen, is het van belang het vertrouwen te vergroten in de navolging van de maatregelen door medeweggebruikers. Ook moet het draagvlak voor de 1,5 meter maatregel in het algemeen toenemen, zodat de bereidheid zich te houden aan de aangepaste verkeersmaatregelen ook groeit.

Download hier het onderzoek.

Webinar: Ervaringen met parkeren en deelmobiliteit in de 1,5 m-samenleving

Dinsdag 14 juli van 15.00 – 16.30 uur

De afgelopen maanden zijn tal van maatregelen bedacht om de mobiliteit in de 1,5 m-samenleving op een verantwoorde wijze op gang te brengen. Nu we enkele weken ervaring hebben opgedaan, willen we graag het net ophalen. Welke ideeën zijn echt uitgevoerd? Welke werken goed en welke zijn minder succesvol? En wat kunnen we hieruit leren voor de (nabije) toekomst? In deze webinar, georganiseerd door CROW-Fietsberaad en GNMI, staan (fiets-)parkeren en deelmobiliteit centraal. Het gaat daarbij enerzijds om maatregelen die ervoor zorgen dat het auto- en fietsparkeerproces voldoet aan de RIVM-richtlijnen.

Het programma bestaat uit enkele korte inleidingen en daarna voldoende ruimte voor vragen en discussie, gelardeerd met enkele polls.

Inschrijven kan hier!

Online bijeenkomst: Maak Samen Ruimte

Donderdag 16 juli van 13.00 – 15.00 uur

Sinds enkele weken is het gebruik van de openbare ruimte weer aan het toenemen. Na de eerste versoepeling van de coronamaatregelen gaan mensen er vaker op uit en wordt het steeds drukker. Tegelijk dient het publiek nog wel 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Er moet daarom goed worden gekeken naar de mogelijkheden. Tijdens deze korte webinar, georganiseerd door CROW Levende Stad, vertellen gemeente Nijmegen en Rotterdam hoe zij aan de slag zijn gegaan met dit vraagstuk, vanuit proactief en reactief beleid.

Daarnaast is tijdens de bijeenkomst de mogelijkheid om met andere gemeenten in gesprek te gaan over de verschillende gevolgen van corona in de openbare ruimte.

Inschrijven kan hier!

In 5 minuten en 16 seconden antwoord op de vijf meest urgente vragen over 1,5 meter en de openbare ruimte

An-Jes Oudshoorn is coördinator openbare ruimtebeleid van de gemeente Amsterdam. In editie 9 van ”t is 5 voor 12′ beantwoordt ze de vijf meest urgente vragen over 1,5 meter en de openbare ruimte. Amsterdam kwam als eerste met een Menukaart waarin allerlei mogelijk maatregelen staan die kunnen worden toegepast om 1,5 meter ruimte te creëren voor iedereen. Waarom moest deze kaart er komen? Welke afdelingen zijn erbij betrokken? Welke maatregelen worden het meest gebruikt? En wat vinden inwoners ervan? Het antwoord op deze, en meer, vragen krijgt u in 5 minuten en 16 seconden!

Luister hier!

Corona als kans: in 4 stappen naar een toekomstbestendig winkelgebied

De coronacrisis raakt winkeliers en naar verwachting zal het winkellandschap blijvend veranderen. Dat maakt de transformatie-opgave urgenter dan ooit, schrijft Stadszaken. Kennispartijen Platform De Nieuwe Winkelstraat, de Retailagenda, de Nederlandse Raad Winkelcentra en Retail Insiders bieden een helpende hand. Met hun handreiking kunnen winkelgebieden in vier stappen toekomstbestendig worden gemaakt.

Nieuw is de transformatieopgave niet. Onder druk van immer toenemende e-commercie en veranderend consumentengedrag zingt al enige jaren zingt rond dat er een structureel overschot aan winkelmeters is van 20 tot 30 procent. Om centrum- en winkelgebieden aantrekkelijk te houden, moeten die winkelmeters worden getransformeerd naar bijvoorbeeld een nieuwe woon-, cultuur- of zorgfunctie. Daarnaast moeten winkelgebieden nadenken over hun positionering. Wat onderscheidt hen van andere en wat hebben ze hun verzorgingsgebied precies te bieden?

Om winkelgebieden te helpen bij de urgente maar lastige opgave, formuleerden kennispartijen Retailagenda, NRW, DNWS en Retail Insiders samen een gefaseerde aanpak, volmondig de ‘Handreiking en instrumenten voor herstel en transitie van centrum- en winkelgebieden’ genoemd. De handreiking is gebaseerd op het herstelframework van het Britse Institute of Place Management.

Lees verder op stadszaken.nl

Webinar: Ervaringen met voetgangersgebieden in 1,5 meter samenleving

Op 1 juli van 15.00 – 16.30 uur organiseren CROW Fietsberaad, VNG en Stadswerk een webinar over voetgangersgebieden. Deze lopen voorop als het gaat om verkeersmaatregelen in het kader van de 1,5 m-samenleving. Medio mei werden in verschillende centrumgebieden al uiteenlopende maatregelen genomen: eenrichtingsverkeer voor voetgangers, markering voor wachtrijen, stickers met afstandsinstructies, coaches en zelfs een heuse voetgangersrotonde.

Tijdens deze gratis webinar willen we een tussenstand opmaken. Welke maatregelen hebben gemeenten in de praktijk gebracht? Hoe krijg je grip op de drukte? Wat werkt wel en wat niet? In een paar kort presentaties zullen gemeenten hun aanpak en ervaringen delen, waarbij er veel ruimte is voor vragen en interactie.

Aanmelden kan hier.

Crowdmanagement voor 1,5 meter ruimte gebruik – Alle antwoorden in 8 minuten

Regulieren van drukte in de openbare ruimte

In de podcastserie ’t is 5 voor 12 van Vereniging Stadswerk Nederland staan urgente vragen centraal die niet op een antwoord kunnen wachten.

In deze editie worden vijf vragen over Crowdmanagement voor 1,5 meter ruimtegebruik in de openbare ruimte gesteld aan Syan Schaap van Event Safety Institute. Hij is een van de auteurs van de VNG-handreiking ‘Reguleren van drukte in de openbare ruimt: handreiking crowdmanagement bij het verantwoord openstellen’. En beantwoordt vragen als hoe crowdmanagement in de openbare ruimte werkt, wie wat moet doen en hoe je van probleemanalyse naar uitvoering komt. Daarnaast geeft hij handige tips en tal van praktijkvoorbeelden.

Luister hier!

>